ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022

By | September 8, 2022

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2022 – સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડ ભરૂચ માટે મંજુર થયેલ નીચે મુજબની જગ્યા ૧૧ માસના કરાર આધારીત તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ૨૧ થી ૪૦ની વર્ષની વયના ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામસંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS) ભરૂચ
પોસ્ટનું નામઆસી. – ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર. જુવેનાઇલ
જસ્ટીસ બોર્ડ-ભરૂચ
નોકરી સ્થળભરૂચ
છેલ્લી તારીખ16/09/2022
એપ્લિકેશન મોડRPAD / સ્પીડ પોસ્ટ
અમને ગુગુલ ન્યુઝ પર ફોલો કરવા માટે અહી કિલક કરો

આ પણ ખાસ વાંચો : માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થી યાદી 2022

ICPS ભરૂચ ભરતી 2022 પોસ્ટ વિગતો

 • આસી. કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • કોઇ પણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક, સી.સી.સી. સર્ટી સાથે કમ્પ્યુટરમાં ૪૦ શબ્દ ટાઇપીંગ પ્રતિ મિનિટ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ટાઇપીંગ સ્પીડ કમ્પ્યુટર

પગાર

 • ૧૨૦૦૦ પ્રતિ માસ

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર, અને રજિસ્ટર એડી / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા એક નકલ મોકલી શકે છે. અરજી સાથેના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો.

અરજી મોકલવાનું સરનામું

 • જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી,
 • ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર જિલ્લા સેવા સદન ભાગ-૨,
 • ગાયત્રી નગર સામે,
 • ભરૂચ–૩૯૨૦૦૧

નોંધ :

 • ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયાના દિવસથી દિન ૧૦ માં (જાહેર રજા સાથે) હસ્ત લેખીત અરજી તાજેતરના ફોટોગ્રાફ અને જરૂરી દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલ સાથે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર જિલ્લા સેવા સદન ભાગ-૨, ગાયત્રી નગર સામે, ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧ ને મળે તે રીતે માત્ર રજી. એ.ડી. થી મોકલવાની રહેશે. અધુરી વિગતોવાળી તથા નિયત સમય મર્યાદા બાદ મળેલ અરજીઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.
 • ઇન્ટરવ્યું પસંદગી માટે જાહેરાત મુજબની નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને જ કોલ લેટર મોકલવામાં આવશે. નિયત લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારની અરજી ફાઇલે કરવામાં આવશે.
 • ઉપરોક્ત કરાર આધારીત જગ્યાઓની ભરતી બાબતનો આખરી નિર્ણય ભરતી પસંદગી સમિતિ ભરૂચને આધિન રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

ICPS ભરૂચ જોબ 2022

 • છેલ્લી તારીખ: જાહેરાત પ્રકાશિતની તારીખથી 10 દિવસની અંદર
છેલ્લી તારીખ16/09/2022
સત્તાવાર જાહેરાત અહીંથી વાંચો
વોટ્સેપ ગ્રુપમાં જોડવા માટેઅહી ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2022 ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

છેલ્લી તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર 2022 છે

ICPS ભરૂચ ભરતીની કેવી રીતે અરજી કરવી

ICPS ભરૂચ લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર, અને રજિસ્ટર એડી / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા એક નકલ મોકલી શકે છે.

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *