તમારા ID પર કેટલાં સિમ એક્ટિવ છે ? તમારા નામે બીજા કોણ સિમ વાપરે છે ? ? તમારા નામે બીજા કોણ સિમ વાપરે છે ?

તમારા ID પર કેટલાં સિમ એક્ટિવ છે

તમારા ID પર કેટલાં સિમ એક્ટિવ છે ? ટેલિકોમ વિભાગે સિમ કાર્ડ યુઝર્સ માટે નવું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. તમે …

Read more