દિવાળી વેકેશન 2022 તારીખ, વાંચો પરિપત્ર

દિવાળી વેકેશન 2022

દિવાળી વેકેશન 2022 તારીખ જાહેર : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનો પત્ર ક્રમાંક મઉમશબ/સંશોધન/૨૦૨૨/૯૧૪૭-૯૦, તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૨ મુજબ શૈક્ષણિક વર્ષ …

Read more