મફત પ્લોટ યોજના 2022, ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ 2022

મફત પ્લોટ યોજના 2022

મફત પ્લોટ યોજના 2022 : ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરો માટે …

Read more