રાવણનું દર વર્ષે દહન તો કરો છો પણ તમને ખબર છે કેટલા વરદાન મળ્યા હતા રાવણને અને કેટલા વર્ષો જીવ્યો

રાવણનું દર વર્ષે દહન

રાવણનું દર વર્ષે દહન : દર વખતે શહેરના દિવસે રાવણનું દહન કરવામાં આવે છે અને તમે રામાયણમાં રાવણ વિશે પણ …

Read more