લોકરક્ષક ભરતી ની કામચલાઉ ૫સંદગી યાદી તથા ગુણ જાહેર કરવા બાબત

લોકરક્ષક ભરતી

લોકરક્ષક ભરતી ની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તા.ર૮.૦૬.ર૦રર ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ અને તા.ર૯.૮.ર૦રર થી તા.૧૩.૯.ર૦રર સુઘી દસ્તાવેજ ચકાસણી રાખવામાં …

Read more