વડોદરા GRD ભરતી 2022 @વડોદરા ગ્રામ્યમાં ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી વડોદરા, વડોદરાના તાબા હેઠળના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળ (જીઆરડી) ભરતીની …

Read more