લાયક ઉમેદવારો 12/10/2022 પહેલાં ઑનલાઇન અરજી કરી શકેછે